บริษัท เชียงใหม่ ออแกนนิค แอนด์ สปา จำกัด


ผลิตภัณฑ์ ได้รับแรงบัลดาลใจจากความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นและสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่น และได้รับการรับรองมาตฐานอินทรีย์สากล
โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สบู่ปลอดสารเคมีหรือที่เรียกกันว่า สบู่อินทรีย์ (Organic Soap) โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้จะต้องเป็นวัตถุดิบอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตฐานจากหน่วยงาน หรือองค์กรมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับโลกหรือนานาชาติ เช่น CERES จากประเทศ เยอรมัน และ USDA จากประเทศ สหรัฐอเมริกามาผลิต ในขณะเดียวกับ ผลิตภัณฑ์สบู่อินทรีย์ หรือ สบู่ Organic ของเราก็ต้องได้รับการตรวจรับรองมาตฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด จากองค์กรดังกล่าว ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ด้วยแนวคิดจากการผลิตสบู่อินทรีย์แล้ว ทางบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่ใช้ในการดูแล เส้นผม ผิวกาย และผลิตภัณฑ์สปา ภายใต้มาตฐานสินค้าอินทรีย์อีกด้วยวัตถุดิบที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตนั้น ต้องปลูกในพื้นที่ปลอดการใช้สารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ต้องเป็นเมล็ดที่ปราศจากการการตกแต่งพันธุ์กรรม ตลอดจนถึงกระบวนการพัฒนาสินค้าและการผลิต ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จากองกรณ์ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่เราเลือกใช้ทุกตัวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เช่นเดียวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของเรา

เริ่มก่อตั้งในปี 2548 โดยมีนโยบายสร้างโรงงานที่เน้นการผลิตสินค้าปลอดสารเคมี หรือที่เรียกกันว่า "เกษตรอินทรีย์" (Organic) ทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากการผลิตสบู่ปลอดสารพิษ หรือที่เรียกกันว่า "เกษตรอินทรีย์" (Organic) เป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยแหล่งวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯจะนำวัตถุดิบมาผลิตสินค้า (Supplier) จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงาน หรือองค์กรมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกหรือนานาชาติ โดยกระบวนการผลิตจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบซึ่งปลอดจากการใช้สารเคมีอย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด... อ่านเพิ่มเติม

ประวัติบริษัท

บริษัทเชียงใหม่ออแกนิค แอนด์ สปา จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยคุณธิชาธันย์ หิรัญญ์ธรานนท์ เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จาก USDA (NOP) จาก สหรัฐอเมริกา แห่งแรกในประเทศไทย ผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากสมุนไพรไทย โดยคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่ ปลอดภัย และ เป็นธรรมชาติมากที่สุด

บริษัทมีการพัฒนาสูตรที่ที่หลากหลาย โดยใช้สมุนไพร และส่วนผสมจากธรรมชาติอื่น ๆ ในการพัฒนาสูตร รวมถึงชั้นตอนวิธีการผลิตเฉพาะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย

USDA Organic


The United States Department of Agriculture (informally the Agriculture Department or USDA) is the United States federal executive department responsible for developing and executing U.S. federal government policy on farming, agriculture, and food.

ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ โดยในปี 2545 ตลาดค้าปลีก Organic Food ในสหรัฐฯ มีมูลค่าถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาด) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น

ลักษณะของฉลาก จะมีคำว่า USDA Oranic อยู่ภายในวงกลม

สินค้าที่สามารถขอปิดฉลาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic 100%
สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สำหรับสินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับการประทับตรา USDA Organic แต่ถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่าใช้ส่วนผสมที่เป็น Organic ได้ เช่น Made with Organic Ingredients หรือถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่ามีส่วนผสมบางส่วนเป็น Organic ได้ เช่น Some Organic Ingredients... อ่านเพิ่มเติม